Algemene voorwaarden

 1. Twee proeflessen zijn altijd gratis en vrijblijvend.
 2. Je schrijft je in voor les of lessen in abonnementsvorm of strippenkaart.
 3. Je kunt op elk gewenst moment instromen. Je betaalt voor de eerste maand het aantal lesweken, minus de proefles.
 4. Gedurende het lidmaatschap mag je gemiste lessen altijd binnen tien weken komen inhalen;
 5. Je betaalt geen inschrijfgeld.
 6. Je abonnement is doorlopend, totdat je bij ons opzegt.
 7. De opzegtermijn is afhankelijk van het afgenomen lidmaatschap. 1 maand abonnement is 1 maand opzegtermijn, 6 maanden 6 maanden, en 12 maanden voor de laatste 12e maand.
 8. Het lesgeld vind plaats via een op lidmaatschap gekozen betaling per automatisch incasso. of evt facturering.
 9. Bij vakantie of ziekte loopt het abonnement gewoon door. Na zes weken van ziekte wordt het abonnement tijdelijk op de-actief gezet.
 10. Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan, zwanger bent, een blessure of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van de lessen. Geef dit ook altijd door aan de docent. Let op je eigen grenzen. Voelt een oefening niet goed, doe hem dan niet of geef het aan, zodat de docent je kan begeleiden;
 11. Studio Vivere is open 10 min voor aanvang van de lessen.
 12. Op officiële feestdagen is er geen les. Als deze dag op jou lesdag valt komt deze te vervallen.
 13. Studio Vivere sluit alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins uit, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Studio Vivere. Ingeval Studio Vivere niettegenstaande het in de vorige zin bepaalde toch tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk staat aan de vergoeding van een jaarabonnement.
 14. Studio Vivere aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of gevolgschade door letsel en blessures. Door Studio Vivere verstrekte veiligheidsinstructies dienen door student in acht te worden genomen.
 15. Indien blijkt dat de abonnementhouder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens Studio Vivere of zich niet houdt aan de aanwijzingen van Studio Vivere dan heeft Studio Vivere het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens abonnementhouder op te schorten dan wel de overeenkomst met abonnementhouder, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van Studio Vivere in een dergelijk geval.
 16. Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Studio Vivere liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Studio Vivere uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersom­standigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen. In geval van overmacht heeft Studio Vivere het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens abonnementhouder op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 17. Op alle overeenkomsten (abonnementen) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 18. Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van Studio Vivere het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.
Whatsapp openen
Heb je een vraag?
Welkom bij Studio Vivere!

Kunnen we je helpen?